ضمن خوش آمد گویی به شما لطفا:
به عنوان شرکت کننده در سمت راست کادر زیر پس از وارد نمودن مشخصات خود وارد سالن شوید.
به عنوان ارایه دهنده یا سخنران در سمت چپ کادر زیر پس از وارد کردن مشخصات و نام کاربری و رمز وارد شوید.
ورود شرکت کننده
نام و نام خانوادگی
نام شرکت/دستگاه اجرایی.
کد ملی.
ورود ارائه دهنده
نام و نام خانوادگی
نام کاربری
رمز عبور